Den lille teoribog

Den lille teoribog

Her er et lille dokument du kan læse eller downloade, med nogle af de vigtigste ting du skal huske på til din teoriprøve. Husk dette er ikke et fyldestgørende dokument, men blot nogle huskeregler.

Download PDF – Den lille teoribog

Generelle hastigheder

Hastigheder-154x300

Bilens maksimum mål (alle mål er med eller uden læs):

 • Bredde: højst 2,55 meter
 • Højde: 4 meter (målt fra vejbanen)
 • Længde: 12 meter
 • Vogntog (bil + trailer) 18,75 meter. Gods skal afmærkes hvis, det stikker mere end 1 meter udover forende eller bagende, eller mere end 15 cm ud over siderne.

Advarselstrekant

Ved havari eller motorstop hvor bilen holder til fare og ulempe for færdslen, skal man straks opsætte en advarselstrekant i vejkanten. På almindelige veje mindst 50 meter før bilen og på motorveje mindst 100 meter før bilen.

Regler for slæbning

Det er tilladt at bruge bilen til at slæbe en anden bil. Afstand mellem køretøjerne må højst være 4 meter. Er afstanden over 2 meter skal tovet tydeligt afmærkes. Hastigheden må højst være 30 km/t. Særlige regler gælder på motorvej.

Spiritus

Højst tilladte promillegrænse 0,5 promille.

 • 0,5 – 1,2 promille = betinget frakendelse
 • Over 1,2 promille = ubetinget frakendelse

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Risikoforhold ved vejene

Vejens omgivelser

Bebyggelsen langs vejen, dens art og tæthed eller bevoksning f.eks. skov, åbne marker moseområder, strand osv

Vejens forløb

Over bakker, jernbaneoverkørsler, gennem sving, vejkryds, rundkørsler, vejindsnævringer osv.

Vejens type

eller klassificering som motorvej, motortrafikvej, over- eller underordnet vej eller trafiksaneret vej, som det fremgår af afmærkning med færdselstavler eller kørebanestriber.

Vejens brug

Trafikkens tæthed og særlige art, der ofte hænger sammen med bestemte mål på vejen, skoler, togstation, indkøbscenter, sportsplads eller lignende.

Vejens udstyr eller standard

f.eks. kørebanens bredde og belægning, afstribning, belysning, cykelsti, fortov og signaler.

Politiets tegn

politietstegn

Vigepligter

Ubetinget vigepligt

Hold tilbage for al kørende færdsel fra både højre og venstre samt:

 • Udkørsel fra parkeringsplads.
 • Udkørsel fra ejendom eller grundstykke.
 • Udkørsel fra tankstation eller lignende.
 • Udkørsel fra en klart underordnet vej, f.eks. markvej, sti eller lignende.
 • Udkørsel fra en vej der skærer over fortov, cykelsti eller rabat, hvor rabatten er tydeligt hævet over kørebanens niveau.

Højre vigepligt

 • Hold tilbage for trafik fra højre og se om trafikanter der kommer fra venstre, kan og vil holde tilbage.
 • Man har højrevigepligt, hvis der ikke ved skiltning eller anden afmærkning er bestemt andet.

Overhalingsforbud

Man skal normalt overhale andre kørende til venstre. Kørende, der forbereder et venstresving eller er ved at svinge til venstre, skal overhales til højre, altså indenom.

Det er forbudt at overhale i vejkryds, medmindre:

 • Der er flere baner i samme færdselsretning.
 • Man overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre.
 • Krydset er reguleret af lyssignal eller politi.
 • Den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt.
 • Vær opmærksom på, at det ikke altid er nok, at kun en enkelt af disse betingelserer til stede.
 • Det er forbudt at overhale foran eller på en jernbaneoverkørsel.

Man må kun overhale på en bakke eller i et vejsving, hvor oversigten er nedsat, hvis der er mindst to vognbaner, hvor modkørende ikke må komme.

Det almindelige forbud mod overhaling i kryds, på bakke og i sving gælder ikke overhaling af to-hjulede cykler og to-hjulede ikke registreringspligtige knallerter.

På en vej med 3 vognbaner må man ikke bruge banen yderst til venstre, medmindre færdslen er ensrettet i alle vognbaner.

Standsning og parkering

Hvad er en standsning

Enhver hensætning af bilen med eller uden fører i højst 3 minutter. Det regnes ikke for standsning i færdselslovens forstand, hvis man er nødt til at holde stille i tæt trafik eller som led i en manøvre i øvrigt.

Det er hellere ikke en standsning hvis det er mere end 3 minutter, hvis man af- og pålæsser personer eller gods.

Hvad er en parkering

Enhver hensætning af bilen med eller uden fører i mindst 3 minutter. Det regnes dog ikke for parkering i færdselslovens forstand, hvis man holder stille i mere end 3 minutter for at sætte passagerer af eller tage passagerer med i bilen eller for at læsse gods af eller på.

Forbud mod parkering

 • Foran ind- og udkørsler til ejendomme eller således, at til- og frakørsel bliver vanskelig.
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, – bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn.
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel, (standsning tilladt)
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.
 • Ved færdselstavlen parkering forbudt.
 • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område.
 • Ved punkteret gul kantstensafmærkning.

Forbud mod standsning og parkering

 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed fortov.
 • I venstre side af vejen – bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel.
 • Nærmere end 5 meter fra en spærrelinies begyndelse ved vejkryds.
 • I vejkryds eller nærmere end 10 meter fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti.
 • Ved siden af en spærrelinie, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinien er mindre end 3 meter.
 • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter før felt.
 • På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel.
 • I viadukt eller tunnel.
 • I krybespor.
 • På eller i nærheden af en bakketop.
 • Ved eller i vejsving med nedsat oversigt.
 • Ved udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 meter før udkørslen.
 • På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler.
 • Ved gul ubrudt kantstensafmærkning.
 • Ved busholdeplads 12 meter før og 12 meter efter skiltet, eller ved
 • Gul kantlinie.
 • På taxiholdeplads.

Vognbaneskift og sammenfletning

Når det er sammenfletning eller vognbaneskift skal du være særlig opmærksom på:

 • Bagfrakommende
 • Kørebanestriber
 • Vejens forløb

vognbaneskift-sammenfletning

Kørsel i mørke

Vær særlig opmærksom på:

Blænd ned fra fjernlys til nærlys:

 • 200-300 meter før modkørende bil eller motorcykel.
 • 100-150 meter før modkørende cyklist eller fodgænger.

Husk før nedblænding at nedsætte hastigheden så den tilpasses den nye synslængde. Ved møde med modkørende på smal vej er højst forsvarlig hastighed 40 km/t.